PD Model Zdoňov – fáze I

Revitalizace krajiny Zdoňovska: ambiciózní projekt adaptace krajiny na klimatickou změnu

Právě jsme dokončili pro nás jeden z nejdůležitějších projektů, kterým je Projektová příprava Model Zdoňov – fáze I na celkem 7 km², v povodích Hrnčířského potoka a Libné, kde byla projektována revitalizace krajiny podle Modelu Živá krajina. Nejedná se jen o pouhou úpravu vodního toku, ale komplexní plán revitalizace Zdoňovského potoka, tedy ambiciózní projekt s realizacemi široké škály krajině blízkých opatření v celé ploše povodí. 

Cílem projektu bylo zhotovení projektové dokumentace k návrhům komplexních opatření v povodí Zdoňovského potoka, její následné projednání v povolovacím řízení a uzavření smlouvy o dílo na realizaci komplexního souboru opatření. 

V rámci realizace navržených opatření bude vybudováno:

12 tůní o celkové ploše 2363 m², 

3 vodní plochy o ploše 2 097 m²

14 mokřadních ploch s celkovou plochou 2 198 m² a 5 mokřadních soustav  v údolnicích, 

dále bude revitalizováno 686 m vodních toků rozvolněním břehů a jejich prodloužením o celkem 60 m.

V oblasti Hrnčířského potoka vybudujeme 11 terénních vln o celkové délce 3098 m. 

Dále plánujeme vysázet 404 stromů a 1562 keřů ve formě jak soliterních, tak liniových výsadeb ve volné krajině.

Všechna tato opatření mají hlavní cíl: zpomalení odtoku vody, přerušení melioračních zařízení a využití vody z nich k vytvoření tůní a mokřadů. Toky navrátíme do přírodního stavu pomocí průtočných tůní a obnovy meandrů. 

V oblasti zemědělského půdního fondu plánujeme opatření, která zpomalí odtok srážkové vody a zvýší její retenci. Svejly, příkopy, terénní vlny a další prvky byly navrhovány s ohledem na zachování co největší plochy pro zemědělské hospodaření.

Návrhy podle Modelu Živá krajina se zaměřují na promyšlená a komplexní opatření k revitalizaci krajiny a její adaptaci na změnu klimatu, zvýšení biodiverzity a obnovu základního hydrologického režimu.  Návrhy podporují realizaci prvků ÚSES.

I když oproti původní studii byly některé návrhy někde zjednodušeny, jedná se o první důležitý krok k vytvoření pilotního projektu a příkladu dobré praxe s nadregionálním významem.

Bez skvělých partnerů by nic z toho nebylo možné – s realizacemi na svých pozemcích souhlasilo 16 majitelů půdy, kterým není osud naší krajiny lhostejný.

V neposlední řadě děkujeme všem donorům, kteří vznik projektové dokumentace podpořili:

SFŽP

město Teplice nad Metují

Agentura pro rozvoj Broumovska, z.ú.

a individuální dárci na platformě Donio.

Živá voda, z. s.

Pokud se chcete dozvědět více, spolupracovat nebo máte zájem např. o přednášku, napište nám na ahoj@zivakrajina.info nebo zavolejte na +420 777 269 596