Model Živá krajina pro město Krnov

Předmětem I. etapy studie podle Modelu Živá krajina, je území zemědělské krajiny Krásných Louček a Horního předměstí Krnova v povodí Opavice.

Během mapování v terénu bylo zmapováno téměř 600 prvků. Většina se zaměřuje na parametry odvodňovacích kanálů a propustků.
Významnou součástí analytické části jsou údaje o stavu otevřených odvodňovacích kanálů, kterých bylo zmapováno 21 km.

V zájmovém území I.etapy jsou otevřené odvodňovací kanály dominantním prvkem odvodnění. Minoritně se odvodnění týká podpovrchové drenáže, která byla v oblasti Krásných Louček a Horního předměstí nalezena na ploše 32,9 ha. Při práci v terénu byly zmapovány desítky erozních jevů plošného i liniového charakteru. Zaměřili jsme se na stav vodních toků a zařízení ovlivňujících vodní poměry v krajině.

Analytický výstup bude podkladem návrhu přírodně blízkých opatření navržených plošně v kontextu celé krajiny zájmového území.

Z ornice zbývá pouze mateční hornina
– orná půda Krásné Loučky

Prohlubující se střž
– Horní předměstí nad Mlýnským dvorem

Pálený hlavník z poškozené drenážní meliorace
– Krásné loučky

Plošná eroze údolnicí
– Horní předměstí nad Mlýnským dvorem

Zařízení propustku poškozené protékající vodou
– Horní předměstí

Detail vyústění hlavníku drenážní meliorace
- Horní předměstí

Původně rovný odvodňovací kanál se vrací k přírodnímu stavu
– Krásné Loučky

Orba na hranu toku
– Horní předměstí.

Pokud se chcete dozvědět více, spolupracovat nebo máte zájem např. o přednášku, napište nám na ahoj@zivakrajina.info nebo zavolejte na +420 777 269 596