LIVING LANDSCAPE

Projekt „Zvýšení retence vody v krajině – implementace počítačově generovaných návrhů přírodě blízkých opatření v procesu plánování a realizace Živé krajiny (LIVING LANDSCAPE)“ je financován z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021 (realizace 2022-2024). Jedná se o mezinárodní projekt rozsáhlé spolupráce mezi neziskovým sektorem (hlavním příjemcem je BELECO, z.s., partnery projektu je Živá voda, z.s., a slovenská organizace Machaon International) a výzkumnými institucemi (České vysoké učení technické v Praze – katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství a katedra geomatiky, Ústav chemického inženýrství – Vysoká škola chemicko-technologická  v Praze, Biologické centrum Akademie věd ČR, Slezská Univerzita – Fyzikální ústav v Opavě).

Hlavním cílem projektu je využít inovativního přístupu – strojového učení a automatizovaných softwarových nástrojů ke zrychlení, zkvalitnění a zefektivnění práce při zpracování studií proveditelnosti, studií odtokových poměrů nebo územních studií zpracovávaných primárně za účelem zvýšení adaptace krajiny na klimatickou změnu. Realizací navržených opatření dojde ke zvýšení zádrže vody v krajině a tím i ke zlepšení stavu ekosystémů a posílení biodiverzity.

Hlavním výstupem projektu budou 3 inovativně zpracované studie proveditelnosti zádrže vody v krajině pro lokality postižené intenzivním průmyslovým zemědělstvím a masivním odvodněním. Rovněž dojde k realizace odstavení/využití odvodňovacího systému na celkové ploše cca 6 ha na základě již hotové studie vytvořené metodou Živá krajina na Broumovsku a zahájení monitoringu vlivu této realizace na hladinu podzemní vody, půdní biodiverzitu a další ukazatele kvality půdy a ekosystému okolí. Výsledkem projektu bude metodika zpracování studie proveditelnosti opatření k zádrži vody v krajině podle Modelu Živá krajina s inovativním využitím automatizovaného návrhu krajinných úprav, jež bude následně předložena k certifikaci a bude dostupná k volnému využití.

Projekt je podpořen Norskem prostřednictvím Norských fondů.

Pokud se chcete dozvědět více, spolupracovat nebo máte zájem např. o přednášku, napište nám na ahoj@zivakrajina.info nebo zavolejte na +420 777 269 596