Společně proti suchu a povodním

Projekt přímo navazuje na v současnosti úspěšně realizovaný projekt Společně proti suchu (dále jen “SPS”), který byl podpořen v roce 2020 z Fondů EHP a Norska nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund (spolecneprotisuchu.cz, reference na: slunska@vdv.cz). Partnerem je BELECO, z.s.

Cíl projektu je poskytnout široké veřejnosti informace o příčinách a projevech změny klimatu, možnostech jejich zmírňování a adaptace na klimatickou změnu. V návaznosti na to pak předat aktivním občanům a zástupcům samospráv systémové, praktické nástroje pro iniciaci projektů obnovy krajiny přímo v lokalitách jejich zájmu/bydliště. Díky populárně naučnému krátkému filmu, publikacím, školením, přednáškám, článkům, sociálním sítím a účasti v místních skupinách získá široká i aktivní veřejnost informace a návody, jak se do řešení aktivně zapojit.

Cílové skupiny jsou: široká veřejnost, aktivní občané, zástupci samospráv a státní správy, regionální politická reprezentace, ale i zástupci profesních skupin – do školení budou externě zapojeni vodohospodáři, krajinný inženýr, krajinná architektka a další odborníci. Podle zkušeností z projektu SPS je právě propojení profesionálů v oboru a aktivní veřejnosti velkým přínosem pro obě strany a na mnoha místech ČR vzniká na základě této spolupráce řada konkrétních návrhů nebo realizací opatření k zádrži vody v krajině. O pokračování školení je velký zájem. U Příjemce i partnera dojde k rozšíření okruhu partnerů/následovníků pro jejich aktivity – konkrétní studie a realizace zádrže vody v krajině, u příjemce pak bude pokračovat profesionalizace a stabilizace týmu.

Cíl a účel projektu je posílení schopnosti občanů orientovat se v příčinách klimatické změny, možnostech zmírňování jejích vlivů a adaptace. Využít zájem veřejnosti zapojit se do procesů na místní úrovni. Poskytnout jim systémové, praktické nástroje pro iniciaci projektů obnovy krajiny. Překonat bariéru mezi jednotlivcem a systémem péče o krajinu a jejím využíváním. Nastartovat vznik místních iniciativ, které využijí nabytých znalostí a kontaktů k prosazení opatření k adaptaci na klimatickou změnu v jejich lokalitách.

This project builds on a successful, currently running programme “Together against draught” which was funded by the Open Society Fund within the EEA and Norway Grants (Active Citizens Fund programme) in 2020. Partner is BELECO, z.s.

The objective of this project is to provide the public with information on the causes and manifestations of climate change, its mitigation and adaptation. It further aims to provide the public and municipalities with practical system tools that help them to initiate projects of landscape restoration and water retention in their area of interest/residence. The short documentary movie, the brochures, training and lectures, articles and social networks and membership in local networks will provide the general and the active public with tools and guidelines on how to take part in the solutions.

The target groups are: the public, active citizens, representatives of local and state administration and regional political representatives. Professionals such as water management experts, landscape engineers, landscape architects will be involved in the training programme. The current project is a proof that such cooperation between professionals and active citizens is a major benefit for both sides and brings about many concrete water retention projects and initiatives around the country. There is a significant interest in our training programme. There will be an increase of followers and collaborators on the side of the beneficiary and the partner in their activities (water retention projects). There will be a further professionalization and stabilization of the team on the side of the beneficiary.

Goal and purpose of the project is to strengthen the capacity of citizens to understand the causes of climate change, the possibilities of its mitigation and adaptation to it. To provide the public with practical, system tools for initiation of water retention projects. To overcome the barrier between the individual and the system of landscape management and use. To encourage the start of local initiatives, which will use the acquired knowledge and contacts to assert local measures and steps for climate change adaptation.

Krnov - školení maperů v terénu

Tehov - přednáška

Blažovice - přednáška

Krnov - školení maperů v terénu

Brožura

Brožura Reine CZ

Brochure

Brochure Reine EN

Tento projekt vznikl v rámci projektu "Společně proti suchu a povodním" financovaném z Fondů EHP a Norska 2014-2021 - program CZ ENVIRONENT. Projekt byl podpořen Norskem prostřednictvím Norských fondů.

Norské fondy přispívají ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v rámci Evropského hospodářského prostoru a posilují spolupráci mezi přijímacími státy a Norskem. 

This project was created as part of the project "Together against drought and floods" financed by the EEA and Norway Funds 2014-2021 - the CZ ENVIRONMENT program. The project was supported by Norway through the Norwegian Funds.

Norwegian funds contribute to reducing economic and social differences within the European Economic Area and strengthen cooperation between recipient states and Norway.

Reine publicita
Pokud se chcete dozvědět více, spolupracovat nebo máte zájem např. o přednášku, napište nám na ahoj@zivakrajina.info nebo zavolejte na +420 777 269 596